על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה טז / אלישבע בולג