על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה יט / חן כהן