על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה כא / הרב שמעון פיזם