על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה כ / רחל קרן