fbpx

בית מדרש קדמה

בית המדרש בתקופת אלול המיועד לצעירים ולצעירות, בוגרות ובוגרי ישיבות ומדרשות, להקדיש זמן משמעותי ללימוד תורה ולהתפתחות רוחנית, גם בתקופת לימודיהם האקדמיים ועיסוקיהם האחרים בשנים שלאחר שירותם הצבאי או הלאומי.

בית המדרש מיועד לנשים ולגברים, מתוך אמונה שיש חשיבות רבה ביצירתם של מרחבי לימוד משותפים, אשר יאפשרו מפגש בין קולות התורה של בתי מדרש שונים. אנו מאמינות שלבית המדרש הזה יהיה תפקיד חשוב בעיצוב הקהילה, בה יינתן מקום לשני המגדרים כמובילים בחברה הדתית.  

דילוג לתוכן